Nieuwe premie zonneboiler 2013

Zoneboiler Pederlee 1 Op 21 december 2012 heeft de Vlaamse Regering een definitieve beslissing genomen betreffende de premie voor de zonneboiler via de netbeheerders (Eandis/Infrax). 
Deze aanpassing gaat in voor alle zonneboilers die besteld worden vanaf 1 januari 2013. Voor zonneboilers die al in 2012 werden besteld, is er een overgangsregeling voorzien.


Overgangsregeling: bestellingen van 2012, eindfactuur in 2013

Er werd een overgangsregeling uitgewerkt waarbij de maximale premiehoogte van 2012 behouden blijft (4125 euro) en waarbij er geen eisen worden opgelegd aan het maximaal percentage van de factuur die in aanmerking komt voor de premie.
 • Deze overgangsregeling is enkel van toepassing indien de eindfactuur betaald werd uiterlijk op 28/02/2013 en besteld uiterlijk op 31/12/2012.
 • De uitgebreide voorwaarden (zoals hieronder beschreven, o.a. minimale inhoud boilervat, beperking elektrische na-verwarming) zijn altijd van toepassing indien de eindfactuur dateert vanaf 1/1/2013.
Alle bestellingen vanaf 1/1/2013 vallen steeds onder de nieuwe premievoorwaarden.

Nieuwe premievoorwaarden 2013

Premie van 550 euro per m², met een maximum 2750 euro en maximum 50% van de factuur. Bovendien is vanaf 2013 het Solar KeyMark verplicht.
Daarnaast is er ook een koppeling gemaakt tussen de minimale inhoud van het boilervat en de apertuuroppervlakte van de collector. De elektrische naverwarming van het sanitair warm water wordt ontmoedigd.
Uitgebreide voorwaarden
 • Aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006
 • De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van de zonneboiler met vermelding van het merk, het type van de zonneboiler, het aantal m² apertuuroppervlakte, het aantal liter opslagvat en de prijs van de zonneboiler. De factuur mag geen betrekking hebben op zwembadcollectoren of andere systemen die geheel of gedeeltelijk voor zwembadverwarming worden gebruikt.
 • Voor de premieberekening wordt gerekend met de apertuuroppervlakte van de nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren. De apertuuroppervakte staat vermeld bij de technische specificaties van de zonnecollector en wordt bepaald volgens de Europese norm NEN-EN12975.
 • De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer. De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een attest van de aannemer.
 • De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
 • De collector heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens EN/TS 12977) ondergaan of bezit een Solar KeyMark.
 • Fabrieksmatig geproduceerde systemen zijn gemarkeerd conform EN 12976-1.
 • De inhoud van het boilervat moet minstens 40 liter per vierkante meter apertuuroppervlakte bedragen ingeval van vlakkeplaatcollectoren en minstens 55 liter per vierkante meter apertuuroppervlakte ingeval van buiscollectoren.
 • Uitbreiding van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem met bijkomende panelen komt niet in aanmerking.
 • Vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem door een nieuw thermisch zonnecollectorsysteem komt niet in aanmerking.
 • Enkel indien er voor de plaatsing van de thermische zonnecollectoren al een elektrische boiler aanwezig was die instond voor de volledige productie van het sanitair warm water, wordt naverwarming uitsluitend op basis van elektrische weerstandsverwarming aanvaard.
 • Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN 12976-1. Aan de eindgebruiker is een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd.
 • De producten genieten van een waarborg : minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen.
 • De aanvraag is enkel geldig indien vergezeld van een kopie van de schriftelijke rapportering van de technische controle die door het installatiebedrijf bij de indienstneming van de installatie werd uitgevoerd en een kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf.