Algemene VoorwaardenAETEC bvba 

Beersebaan 120
2275 GIERLE

BE0899-595-717

Offerte, overeenkomst en bevestiging
1. Algemeen
De hierop volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen AETEC en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze verkoopsvoorwaarden aanvaardt.
2. Prijsopgaven
prijsoffertes worden steeds te louter informatieve titel verstrekt. Onze offertes gebeuren overigens onder voorbehoud van wijziging inzake btw-tarieven, grondstofprijzen, …. Onze prijsbestekken zijn ondeelbaar, d.w.z. dat de prijzen berekend zijn in functie van het geheel der werken en dienen herberekend te worden in geval van schrapping van één of andere post, behalve wanneer iedere post afzonderlijk werd berekend. De vermeldde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en betreffen uitsluitend de werken die er in worden vermeld en beschreven, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Aetec is niet meer verbonden aan een offerte die na de maand na haar datum door de klant aanvaard wordt.
3. Aanvaarding en schriftelijke bevestiging
Een overeenkomst/bestelling zijn pas bindend en geldig na acceptatie van uw bestelling door een bevoegd persoon binnen onze onderneming. AETEC heeft het recht om bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te binden. (zie punt 13 – voorschotten). Indien AETEC uw bestelling weigert, wordt dit binnen de 5 werkdagen gemeld. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door AETEC wordt bevestigd, en als daartegen binnen de 3 werkdagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Mondelinge afspraken en bedingen binden AETEC eerst nadat deze schriftelijk door AETEC zijn bevestigd. De klant moet zich gedurende de ganse onderneming onthouden van elke rechtstreekse bestelling aan onze werknemers of onderaannemers.
De uitvoering van de overeenkomst
4. Verstrekken van gegevens De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door AETEC mogelijk te maken, door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of benodigde materialen.
5. Ontwerp Alvorens tot productie wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het laatste ontwerp te controleren en goed te keuren.
6. Termijn van levering Een door AETEC opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, is slechts een indicatieve strekking. AETEC is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van een ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar in gebreke heeft gesteld. Voor LED-producten die in voorraad zijn geldt een verzendtermijn van 1 tot 10 werkdagen. Indien u LED-producten besteld die wij door omstandigheden niet in voorraad hebben, dan wordt u door ons op de hoogte gebracht van de levertermijn. Het overschrijden van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van ons of om een andere aanspraak tegenover ons te laten gelden. Het staat ons vrij gedeeltelijke leveringen te doen en deze reeds aan te rekenen en/of te factureren. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het saldo van de bestelling te schorsen. De werken of levering van goederen kunnen in geen geval onderbroken of vertraagd worden door andere vaklui of door het even welke persoon, die niet behoort tot onze werknemers. Indien dit toch zou gebeuren, zijn wij niet meer aansprakelijk voor de gestelde termijnen.
Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht
7. Auteursrecht en industriële eigendom Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan AETEC. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussenAETEC en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij AETEC.
8. Naamsvermelding AETEC is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam/logo AETEC openbaar te maken of te verveelvoudigen.
9. Eigendom bij AETEC De geleverde goederen blijven onze uitsluitende eigendom en ons onvervreemdbare bezit tot aan de voldoening van alle vorderingen, zelfs in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of beslag. De klant is verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud met de nodige zorgvuldigheid en als onze herkenbare eigendom te bewaren en deze behoorlijk te verzekeren. De intellectuele eigendomsrechten gaan pas over indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan AETEC verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico van de producten gaat reeds op moment van levering op u over.
10. Eigen promotie Zolang hiervoor geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft AAETEC de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Betaling
11. Betalingsverplichting Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van AETEC bvba, uiterlijk binnen de 15 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor LED producten betaald men op voorhand met bankoverschrijving en pas als AETEC de betaling heeft ontvangen worden de goederen opgestuurd met pakketdienst. Indien men betaalt met ecocheque’s/bancontact/visa - mastercard, betaalt men ter plaatse bij afhaling van de goederen op het vestigingsadres van AETEC; Beersebaan 120 unit 10; 2275 Gierle. Iedere niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bij niet-betaling op de vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van 65 €, dit alles van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd. Deze intresten en schadevergoeding zijn eveneens verschuldigd in geval van acceptatie van een wisselbrief. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal de uitvoering van de lopende contracten geschorst en in voorkomend geval verbroken worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
12. Periodieke betalingen AETEC heeft het recht, gedurende een opdracht, de tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.
13. Voorschotten Bij bestellingen groter dan 500€ wordt een voorschot van 50% gevraagd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen AETEC en opdrachtgever. Het contract zal slecht geldig gesloten zijn op het moment van betaling van dit voorschot.
Herroepen en beëindigen opdracht
14. Herroepen opdracht in geval de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant, dienst hij ons een schadevergoeding te betalen van 25% op het totaalbedrag, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen. Onder bijkomende kosten vallen alle kosten die AETEC bij een project gemaakt heeft, zelfs zij die door AETEC nog niet betaald werden maar waardoor AETEC reeds een bestelling heeft geplaatst bij derde partijen.
15. Duur overeenkomsten Wanneer de werkzaamheden van AETEC bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
16. Overmacht Wanneer er sprake is van buiten zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van AETEC redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft AETEC het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. Elementen van overmacht zijn oa stakingen, oproer, tekorten, stormweer en andere bijzondere weersomstandigheden, en iedere tekortkomen welke niet aan AETEC kan worden toegekend omdat zij niet toe te wijten is aan zijn schuld.
17. Aansprakelijkheid AETEC kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art.5, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen. Alle verzendingen gebeuren op risico van de klant.
18. Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van AETEC voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag dat AETEC toekomt.
19. Garantie geleverde materialen De opdrachtgever vrijwaart AETEC voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
20. Garantie Alle klachten i.v.m. leveringen, werken en/of facturen moeten ons, op straffe van verval, binnen de 7 dagen na levering, werken en/of factuurdatum aangetekend gemeld worden. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of onze producten al dan niet beschadigd zijn, indien dit het geval is dient u AETEC zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 7 dagen na de levering schriftelijk/email te melden. AETEC garandeert dat de te leveren LED-producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. Voor al onze LED-producten geldt een minimale garantie van 24 maanden, ingaand vanaf verzenddatum. De genoemde garantie geld niet wanneer het defect of schade gevolg is van - Schade door oneigenlijk en onoordeelkundig gebruik - Bij het niet volgen van de gebruiksaanwijzigingen - oververhitting door een externe warmtebron - blikseminslag - Vocht- of waterschade - foutief gebruik van externe voedingen (juiste spanningen) De kosten voor het terugzenden van uw defecte of beschadigde LED-producten zijn voor uw rekening. De kosten van de retourzending van het gerepareerde of vervangende LED-product zijn voor AETEC. Wanneer u uw beschadigde of defecte LED-producten terugzendt dient u de originele verpakking te gebruiken. Deze verzending dient vergezeld te worden met een kopie van uw factuur.
Overige bepalingen
21. Andere voorwaarden Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden AETEC niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover AETEC de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. De eventuele nietigheid van één van de voorwaarden van deze overeenkomst brengt niet de nietigheid van de overige voorwaarden of van het contract met zich mee. Bij eventuele strijdigheid van factuurvoorwaarden primeren voorliggende op deze van de contractspartij. Indien u een schriftelijke opgave van een adres aan AETEC doet, is AETEC gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij er door u aan AETEC een schriftelijke opgave wordt gedaan van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden. AETEC is bevoegd bij het uivoeren van uw bestelling gebruik te maken van derden
22. Belgisch recht Op de overeenkomst tussen AETEC en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen zullen beslecht worden door de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, die bevoegd zullen zijn voor elke betwisting, zelfs in geval van tegen- of tussenvordering, oproeping in vrijwaring of indien er verscheidene verweerders zijn.
23. Stormschade AETEC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit storm. Onder storm wordt verstaan windsnelheden boven de 75km/u